Activity

  • 29 มิ.ย. 63
    น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน