Activity

  • 13 ก.พ. 2563
    นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวทช.-วิทย์สัญจร “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่