Activity

  • 30 ม.ค. 2563
    สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อจัดการพลังงานในชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยากรโดยนายธนธัช จังพานิช ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และศึกษาดูงาน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน,ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อบต.ปางหมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บจก.กุ๊บไต (ร้านกุงคุณลุง) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน