Activity

 • 29 ม.ค. 2563
  น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนางมนทิพย์ ชุติดำรง หัวหน้าหน่วยบริหารโครงการและชุมชนสัมพันธ์โครงการนำร่องโครงการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์แม่ฮ่องสอนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน สนับสนุนเงินรางวัล โดย กฟผ.

  รางวัลดีเยี่ยม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  1. กลุ่มพัดลมอัตโนมัติ
  1.1 นายเดโชชัย จอมงูเหลือม
  1.2 นางสาวเสาวนีย์ วงค์พศุตม์
  1.3 นายนัตรวุฒิ สุขทอง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

  2.กลุ่มรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
  2.1นายอำพล โฆษิตพัฒนาแสง
  2.2 นางสาวสุพิชญา เกิดสุขศิริมงคล
  2.3 นางสาวพิมพ์นารา จิรัชญานันท์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
  3.กลุ่มก๊อกน้ำอัจฉริยะ
  3.1 นายภานุวัฒน์ สกุลวุฒิชัย
  3.2 นางสาว รจนา แสงเฮ่อ
  3.3 นางสาวเบ็ญจภรณ์ ญาณกรกุล
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน