Activity

  • 29 ม.ค. 2563
    น.ส.นิชนันท์ สุริจันยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน และนางสาวอรวรรณ เรือนสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมประชุมติดตามการปิดบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2553-2561 ณ ห้องประชุมฟันเฟือง กองกลาง ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี