Activity

  • 23 ม.ค. 2563
    นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน(โรงเรียนพลังงานชุมชน) ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม ม.5 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน