Activity

  • 21 ม.ค.2563
    นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน(โรงเรียนพลังงานชุมชน) ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน