Activity

  • 14 – 16 ม.ค. 2563
    นายอัมรินทร์ ทองยอด วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ห่างไกล” รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดปทุมธานี (โรงงาน FOSERA) และจังหวัดจันทบุรี (เกาะจิก)