Activity

  • 16 ม.ค. 2563
    นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวปิยะวรรณ สวิงรัมย์ ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ เรือนประทับแรมท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 600 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการระดมพลเก็บเศษใบไม้ เพื่ออัดแท่งเป็นก้อนใบไม้ และจำหน่ายแก่ภาคเอกชน ในอัตรากิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นและจะมีการขยายผลไปยัง 7 อำเภอ ตลอดห้วงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน