Activity

  • 12-15 ม.ค. 2563
    น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการสำรวจพื้นที่ขอรับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำบ้านเมืองแปง ต.เมืองแปง อ.ปาย, โครงการขุดบ่อบาดาลและสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจายน้ำ ต.แม่นาเติง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง ,โครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าและระบบกระจายน้ำบ้านห้วยหลวง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงพลังงาน