Activity

  • 19 ธันวาคม 2562

    นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานชุมชน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน