Activity

  • 18 ธันวาคม 2562

    นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานชุมชน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อบต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน