Activity

  • 17 ธันวาคม 2562

    นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานชุมชน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน