Activity

  • 29 ธ.ค. 2562
    น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2563 ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน