Activity

  • 17 ธ.ค. 2562
    น.ส. ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสวนหมวกคำรีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน