สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • แผนผังองค์กรสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 8 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น.
  น.ส. ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสภากาแฟ ณ พิชชาพรเฮ้าส์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 • 16-20 ธ.ค. 62
  นายอัมรินทร์ ทองยอด วิศวกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราสถานประกอบกิจการพลังงานในเขตพื้นที่อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอแม่สะเรียง
 • 26 ธ.ค. 62
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในงาน “แม่ฮ่องสอน เดิน-วิ่ง Anti -Corruption 2019” ณ ห้องขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ช่องทางที่ 1 : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านด้านทุจริตกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  Email : contact@energy.go.th

  ช่องทางที่ 2 : สำนักงานพลัง…

  [Read more]

 • 25 ธค 2562 เวลา 13.30 น.
  น.ส. ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 25 ธค 2562 เวลา 9.30 น.
  น.ส. ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2563 ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 25 ธ.ค. 2562
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้
  07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร
  08.30 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเผยแพร่
  1. คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานพลังง…

  [Read more]

 • สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์
  – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  – โครงสร้างคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพลังงานจัง…

  [Read more]

 • 19 ธันวาคม 2562

  นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานชุมชน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • 18 ธันวาคม 2562

  นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานชุมชน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อบต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • 17 ธันวาคม 2562

  นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานชุมชน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • 20 ธ.ค. 2562
  น.ส. ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อบต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 • 29 ธ.ค. 2562
  น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2563 ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 • 17 ธ.ค. 2562
  น.ส. ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสวนหมวกคำรีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • 16 ธ.ค. 62
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 • 14 ธ.ค. 2562
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว ณ วัดผาบ่องเหนือ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 • 12 ธ.ค. 2562
  นายอัมรินทร์ ทองยอด วิศวกรปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเผยแพร่
  คำแนะนำในการร้องเรียนเรื่องทุจริต
 • Load More