สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 28 มิ.ย. 2562
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อบต.ห้วยห้อม ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • 27 มิ.ย. 2562
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายพฤหัส บุญมาตา นายช่างเทคนิคชำนาญงานและเจ้าหน้าที่จัดอบรมให้ความรู้การประหยัดพลังงานในสถานศึกษาแก่บุคลากร/นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 • 26 มิ.ย. 2562
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายพฤหัส บุญมาตา นายช่างเทคนิคชำนาญงานและเจ้าหน้าที่จัดอบรมให้ความรู้การประหยัดพลังงานในสถานศึกษาแก่บุคลากร/นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงอ.แม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน
 • 26 มิ.ย. 2562
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จัดอบรมด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา ต.แม่สวด อ.สบเมยจ.แม่ฮ่องสอน
 • 27 มิ.ย. 2562
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561-2565 (ทบทวน ปี 2562) ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
  กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556

  1. ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพลังงาน
  2. กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงและ…

  [Read more]

 • ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ช่องทางที่ 1 : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านด้านทุจริตกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  Email : contact@energy.go.th

  ช่องทางที่ 2 : สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  369 หมู่ 2 ต.ผาบ่อง อ.…

  [Read more]

 • สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมการสร้างองค์กรให้เป็น
  “สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนโปร่งใสไร้ทุจริต”
  (Maehongson Provincial Energy Office Zero Corruption)
  โดยเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใ…

  [Read more]