สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมการสร้างองค์กรให้เป็น
  “สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนโปร่งใสไร้ทุจริต”
  (Maehongson Provincial Energy Office Zero Corruption)
  โดยเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใ…

  [Read more]

 • 23 ม.ค. 2563
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเฉลิมพล มั่งคั่ง เป็นประธานการประชุม

  [Read more]

 • ขอประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ คู่มือประชาชน กระทรวงพลังงาน

  คู่มือสำหรับประชาชน

 • “สีของน้ำมันดีเซล”
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล
  พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  เข้าดูประกาศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/E/123/T_0033.PDF
  สีของน้ำมันดีเซล : ตารางหมายเลข ๑ ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล
  แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษ…

  [Read more]

 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน (เพิ่มเติม รอบ 2) เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  เปิดลงทะเบียนได้ที่ https://project.encond.go.th
  วันที่ 9 – 15 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น.
 • 3 มี.ค. 2563
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอัมรินทร์ ทองยอด และนางสาวนิชนันท์ สุริจันยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • 27 ก.พ. 2563
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอัมรินทร์ ทองยอด และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือเตรียมงานสภากาแฟ ณ ห้องประชุม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 27 ก.พ. 2563
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 25 ก.พ. 2563
  นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ณ โรงเรียนบ้านเลโค๊ะ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • 20 ก.พ. 2563
  นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกและปรับปรุงแผนพร้อมเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในโรงเรียน (โรงเรียนพลังงานชุมชน ปี 2562) ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 • 19 ก.พ. 2563
  นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกและปรับปรุงแผนพร้อมเก็บข้อมูลบัญชีพลังงานครัวเรือน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี ชุมชนเก่าปี 2562) ณ อบต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • 18 ก.พ. 2563
  นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัว พร้อมจัดตั้งชมรมด้านพลังงานและร่างแผนโครงการด้านพลังงานโรงเรียน (โรงเรียนพลังงานชุมชน) ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 • 17 ก.พ. 2563
  นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัว พร้อมจัดตั้งชมรมด้านพลังงานและร่างแผนโครงการด้านพลังงานโรงเรียน (โรงเรียนพลังงานชุมชน) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์

  ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า โครงการ “การพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์” เริ่มต้นจากที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไท…

  [Read more]

 • ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับการติดตั้งแอปพลิเคชัน
  “ถุงเงินประชารัฐ” เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของร้านค้าก๊าซชุมชน

  ตามนโยบายกระทรวงพลังงานในการมอบส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มให้กับกลุ่มผู้มีรายไ…

  [Read more]

 • 18 ก.พ. 2563
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 17 ก.พ. 2563
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าใบไม้ ชิงเก็บก่อนเผา ลดหมอกควัน
  เก็บกวาดใบไม้แห้ง บริเวณวัดพระธาตุดอยกองมูแล้วอัดเป็นก้อน โดยบริษัท วี อี โค จำกัด รับซื้อราคากิโลกรัมละ 2 บาท และบริษัทจะร่วมสมทบทุนอีก กิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อนำทอดถวายเป็นผ้าป่าให้กับทางวัดพระธาตุดอยกองมู

  [Read more]

 • 15 ก.พ. 2563
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดนิทรรศการพลังงาน ในงานฤดูหนาวและรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 11-14 ก.พ. 2563
  นายอัมรินทร์ ทองยอด ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ตรวจต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบกิจการพลังงาน ในเขตอำเภอขุนยวม อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 • 11-14 ก.พ. 2563
  นายอัมรินทร์ ทองยอด ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บน้ำมันตัวอย่างเพื่อส่งตรวจคุณภาพ ในเขตอำเภอขุนยวม อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 • Load More