Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

โพสต์ล่าสุด

 • 28 ม.ค. 2563
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
 • 23 ม.ค. 2563
  นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน(โร…

  [Read more]

 • 21 ม.ค.2563
  นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน(โรงเรียนพลังงานชุมชน) ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะ…

  [Read more]

 • 24 ม.ค. 63
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ มอบหมายให้ นางสาวเกศริน มุดเปี้ย ผู้ช่วยด้านเทคนิค เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูล E-Report มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563
 • 14 – 16 ม.ค. 2563
  นายอัมรินทร์ ทองยอด วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ห่างไกล” รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดปทุมธานี (โรงงาน FOSERA) และจังหวัดจันทบุรี (เกาะจิก)
 • 16 ม.ค. 2563
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวปิยะวรรณ สวิงรัมย์ ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ เรือนประทับแรมท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเม…

  [Read more]

 • 12-15 ม.ค. 2563
  น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการสำรวจพื้นที่ขอรับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกระจาย…

  [Read more]

 • 14 ม.ค. 2563
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ น.ส. อรวรรณ เรือนสุข และ น.ส.ปิยะวรรณ สวิงรัมย์ เข้าร่วมประชุมงานฤดูหนาว ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงาน “Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน” วางเป้าหมายดำเนินการให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ดังนี้

  1) ค่าครองชีพ – ช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังง…

  [Read more]

 • สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสมัครเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของร้านค้าก๊าซหุงต้ม

  [Read more]

 • Load More