Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

โพสต์ล่าสุด

 • 28 ก.ค. 2563
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธี
  เวลา 07.00 น.
  ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

  เวลา 08.00 น.
  ร่…

  [Read more]

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 ก.ค. 2563
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 ก.ค. 2563
 • วันนี้เวลา 13.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจัหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ CoPs ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2563 เข้าร่วมรับฟัง…

  [Read more]

 • 21 ก.ค. 2563
  กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้สรุปผลการดำเนินงานและส่…

  [Read more]

 • 21 ก.ค. 2563
  น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงาน เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 18 ก.ค. 2563
  กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงานได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ อบต.ผาบ่อง เพื่อให้ความรู้ และสาธิตการใช้แก๊สจากถ่านไม้ไผ่ เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชา

 • 15 ก.ค. 2563
  น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ, นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

  เวลา 06.00 – 12.00 น.
  สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานตามแผนป…

  [Read more]

 • สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมต่อต้านการคอรัปชั่น
  “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”
  ทุจริต ต้องได้รับโทษ พบเห็นอย่านิ่งเฉย
  พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกติแจ้ง สายด่วน ป.ป.ช. 1205
  สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง
  สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9/8 ซอย 5 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  โทร 0-5361…

  [Read more]

 • 8 – 11 กรกฏาคม 2563
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย น.ส.นิชนันท์ สุริจันยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมค่ายอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพ “ช่างชุมชน คนไฟฟ้า” ณ ศูนย์ปัญญาปฏิบัติศึกษาต้นแบบกิจการไฟฟ้าเพื่อสังคมตำบลผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
 • Load More