Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

โพสต์ล่าสุด

 • 13 ก.พ. 2563
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดนิทรรศการพลังงาน ในงานฤดูหนาวและรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 13 ก.พ. 2563
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวทช.-วิทย์สัญจร “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

  [Read more]

 • 12 ก.พ. 2563
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดนิทรรศการพลังงาน ในงานฤดูหนาวและรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 11 ก.พ. 2563
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดนิทรรศการพลังงาน ในงานฤดูหนาวและรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 7 ก.พ. 2563
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดนิทรรศการพลังงาน ในงานฤดูหนาวและรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 7 ก.พ. 2563
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการและการยื่นข้อเสนอโครงการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

  [Read more]

 • 31 ม.ค. 2563
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาวนิชนันท์ สุริจันยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีงานเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต) โดยมีอธิ…

  [Read more]

 • 30 ม.ค. 2563
  สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับส…

  [Read more]

 • 29 ม.ค. 2563
  น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนางมนทิพย์ ชุติดำรง หัวหน้าหน่วยบริหารโครงการและชุมชนสัมพันธ์โครงการนำร่องโครงการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์แม่ฮ่องสอนเมืองอัจฉริยะด้านพลังง…

  [Read more]

 • 29 ม.ค. 2563
  น.ส.นิชนันท์ สุริจันยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน และนางสาวอรวรรณ เรือนสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมประชุมติดตามการปิดบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2553-2561 ณ ห้องประชุมฟันเฟือง กองกลาง ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

  [Read more]

 • Load More